Budowa biogazowni rolniczej

Sama budowa to proces zdecydowanie krótszy niż poprzedzający ją etap pozyskiwania pozwoleń, decyzji i wypełniania formalności prawnych. Zazwyczaj trwa kilka – kilkanaście miesięcy, oczywiście z wyjątkiem biogazowni na dużą skalę.

Według przepisów prawa budowlanego uczestnikami procesu budowlanego są:

  • inwestor: odpowiedzialny za harmonogram prac, prawidłowe prowadzenie inwestycji i zatrudnienie odpowiednich osób. Jego obowiązkiem jest zorganizowanie procesu budowy, zapewnienie opracowania projektu budowlanego, objęcia kierownictwa budowy, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru robót budowlanych. On zajmuje się też nadzorem nad wykonywaniem robót;
 • inspektor nadzoru inwestorskiego;
 • projektant;
 • kierownik budowy lub kierownik robót.

Ściśle określone są wszelkie dokumenty budowy, do których zaliczają się:

 • pozwolenie na budowę,
 • dokumenty projektowe,
 • dziennik budowy/rozbiórki, (wymagany w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego),
 • dziennik montażu,
 • operaty geodezyjne,
 • książka obiektu budowlanego,
 • książka obmiarów,
 • inne dokumenty, np. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
 • protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
 • dokumenty powykonawcze ( z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót).

Po zakończeniu robót budowlanych i spełnieniu wszystkich wymogów z tym związanych przychodzi czas na rozruch.

Dodaj komentarz